Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wytyczne zaliczenia ćwiczeń

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest:
-          obecność na zajęciach,
-          zaliczenie zadań wykonywanych podczas zajęć
-          zaliczenie  kolokwium w semestrze
-          wykonanie modelu (części lub złożenia) oraz wizualizacji w programie SolidWorks:
a)    przybornika na biurko.
Dopuszcza się 2 nieusprawiedliwione nieobecności.
Ponad 3 nieobecności obniżają ocenę końcową o 0,5.


WYTYCZNE ZALICZENIA ĆWICZEŃ:

1)             Wykonanie autorskiego wzorniczego projektu: przybornika na biurko
2)             Szkicu odręcznego wyżej wymienionego produktu.
3)             modelu 3D (złożenia lub części)
4)             wizualizacji produktu.
Na zaliczenie ćwiczeń należy wykonać 1 planszę w formacie A3 wydrukowaną na pcv bądź podklejoną na sztywnym podkładzie.
Planszę należy opisać wg wytycznych prowadzącego zajęcia.
W „stopce“ na planszy należy umieścić: logo dla kierunku Wzornictwo, imię i nazwisko studenta, tytuł projektu, imię i nazwisko prowadzącego ćwicznia, semestr, rok, nazwę przedmiotu.

Na planszy należy umieścić:
1. Szkic odręczny
    Szkic należy zeskanować i umieścić na planszy.
2. Wizualizacje - 2 widoki.
3. Krótki opis koncepcji.
4. Rysunek techniczny w uzgodnionej z prowadzącym ćwiczenia skali.

Do planszy należy dołączyć CD lub DVD.
Płytę należy opisać: imię i nazwisko studneta, semestr, rok, nazwę
Przedmiotu.
CD lub DVD powinno zawierać foldery w następującej kolejności:
·         Folder nr 1: plansza zapisana w formacie A3 jpg oraz pdf!
·         Folder nr 2: plik części lub złożenia: projektu semestralnego (przybornik na biurko)
·         Folder nr 3: wizualizacje i skan szkicu: projektu semestralnego
·         Folder nr 4: zadania domowe. W tym folderze należy umieścić podfoldery z zadaniami domowymi. W każdym podfolderze należy zapisać część i złożenie (jeśli takie istnieje) oraz wizualizację danego zadania domowego.
CD należy przekazać prowadzącemu zajęcia wraz z wydrukowaną planszą w formacie A3.